என் மனவீதியில்....


மண்வீதியில்
மறையலாம்
பாதச்சுவடுகள்…

என்றும்
என்
மனவீதியில்
மறையாது…

பாவை
உன்
பார்வைச்
சுவடுகள்….
0 Responses