காதல் மொழிகள்
போதுமென்ற 
மனமே
பொன் செய்யும்
 மருந்து…

பொழுது  எத்தனை
ஆனாலும்
அலுக்கவில்லை
கன்னி உன்
காட்சி விருந்து…

---------------------------------------------------------

சிப்பியில்
விளைவது
முத்து…

அழகுச்சிற்பமே
எப்போது ஆவாய்
நீ எந்தன் சொத்து….

---------------------------------------------------------


அறம்
பொருள்
இன்பம்...

அத்தனையும் 
தேடி
உன் பின்
அலைவதில் தான்
எத்தனை
துன்பம்...

0 Responses