காதல் வெள்ளம்
பொங்கி வரும் 
காவிரியை 
தடுத்திடலாம் 
கல்லணை...

பூரித்து வரும் 
என் 
காதல் வெள்ளம் 
தாங்கிடுமா
 உன் 
கண் அணை...

-----------------------------------------------------------------------------------------------தலை குளித்து
 நீ
 வரும் நேரம்...

எதிர் வரும்
என் நிலை
குறித்தும் 
கவனம் கொள்...

-------------------------------------------------------------------
உற்றுப் பார்த்தேன் 
உன் முதுகில் 
சில பூனைமுடி...

 ஊற்றெடுத்து
சுரக்குது
என் உள்ளத்தில்
 பல ஞானமடி...

0 Responses