காதல் பா(ட்)டு
இயல்
இசை
 நாடகம்

கன்னி நீ
 எல்லாம்
 கலந்த
ஊடகம்

பாவை
உன் பார்வை
போடும்
பூடகம்

எப்போதும்
எனக்கு
 புரிந்திடா
ஏடகம்

நங்கை நீ
இல்லா
வாழ்க்கை
கடும் காடகம்

இதயம் இளகி
 என் வாழ்வில்
இணைந்து
எப்போது
பாடுவாய்
காதல் பாடகம்

0 Responses