காதல் மருந்துஉடல் பிணி
படுத்திடும் போதும்..

தொடர் பணி
 கடுத்திடும் போதும்..

இனித்திடும்
உன் நினைவுகள்..

தணித்திடும்
என் உபாதைகள்...

0 Responses