காதல் இடுகைகள்
உள்ளத்தில் 
 எப்போதும்
உன் நினைவுகள்

ஊற்றாய்
 சுரக்குது
உள்ளிருந்து 
 பல புனைவுகள்

கண்மூடாமல் 
நான் கண்டிடும் 
 கனவுகள்

காலம் 
கனிந்திட்டால்
ஆகிடும் நனவுகள் 

என் மனதில்  
நீ எழுப்பிட்ட
காதல் படுகைகள்

எண்ணி எண்ணி
 இறைத்திடும்
இதுபோல்
 பலப்பல 
இடுகைகள்

0 Responses